uniwersytet dla dzieci liceum UŁ uniwersytet łódzki

Dla rodziców

Opiekunowie naszych małych Studentów UŁDD!
Uniwersytet Łódzki dla Dzieci to także oferta dla Was. Poniżej prezentujemy ofertę zajęć, w których możecie uczestniczyć. Poniższe wykłady znajdują się na liście wszystkich zajęć w zakładce Rejestracja. Zapisujecie się na nie rejestrując swoje dziecko.


Wykłady dla rodziców

Poznawcza podróż w wielu kierunkach – czyli teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera - Teoria Wielorakich Inteligencji stworzona została przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Pokazuje on, że inteligencja jest dynamiczna i wielopłaszczyznowa, wykraczająca poza zdolności lingwistyczno-logiczne, które tradycyjnie testujemy i oceniamy w nauczaniu. Koncepcja ta zakłada, że inteligencja nie jest jedną właściwością, która opisuje możliwości człowieka w zakresie aktywności intelektualnej, ale istnieje co najmniej osiem rodzajów inteligencji w zależności od tego, o jaki rodzaj aktywności chodzi. Wyróżniamy inteligencję ruchową, lingwistyczną, muzyczną, interpersonalną, intrapersonalną, przyrodniczą, wizualno-przestrzenną, logiczno-matematyczną. Każde dziecko posiada wszystkie rodzaje inteligencji, rozwinięte w różnym stopniu. Inteligencje tworzą profil niepowtarzalny dla innych osób. Profile te są dynamiczne i zmieniają się w trakcie rozwoju człowieka. Wszystkie inteligencje współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Inteligencje te można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
Opiekun: dr Lidia Janiszewska

Jak rozwijać dobrostan psychiczny u dziecka? - Tematem wykładu jest przedstawienie aktualnej wiedzy psychologicznej z zakresu psychologii pozytywnej. W dobie narastających zaburzeń psychicznych dotykających najmłodsze pokolenie Polaków (np. depresja, samobójstwa), wyjątkowo aktualne jest pojęcie dobrostanu psychicznego. Ma ono charakter wielowymiarowy i odnosi się do trzech sfer funkcjonowania człowieka tj. psychologicznej, osobowościowej oraz społecznej. Celem wykładu jest omówienie wybranych czynników przyczyniających się do rozwijania u dziecka umiejętności osiągania satysfakcjonującego poziomu dobrostanu.
Opiekun: dr Katarzyna Walęcka-Matyja

Milczący świat nieśmiałych dzieci - Nieśmiałe dzieci są ciche, wycofane i milczące. Często nie zauważamy ich problemów, bo o nich nie mówią. W skrajnych przypadkach nieśmiałość może stać się swoistym więzieniem dla dziecka odizolowanego od rówieśników czy dorosłych. Nieśmiałość może stać się również źródłem innych problemów rozwojowych np. mogą pojawić się trudności w skutecznym wyrażaniu swoich myśli i potrzeb, dzieci nie nabywają umiejętności społecznych. Wykład będzie dotyczył problemu nieśmiałości wśród dzieci i młodzieży w oparciu o współczesne badania psychologiczne w tej dziedzinie.
Opiekun: dr Bożena Banasiak

Jak człowiek poznaje świat? - style poznawcze i ich związek z uczeniem się i rozwiązywaniem problemów - Styl poznawczy to dominujący u człowieka sposób funkcjonowania poznawczego, odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Style poznawcze kształtują się w dzieciństwie i dorastaniu. Mimo podlegania zmianom rozwojowym odznaczają się stosunkowo dużą stałością w dorosłym życiu. Warunkują efektywność uczenia się, rozwiązywania zadań, wyboru obszaru zainteresowań.
Opiekun: dr Lidia Janiszewska

Straż Rodzicielska

 • Wolontariuszami w Straży Rodzicielskiej mogą zostać rodzice, opiekunowie i krewni Studentów UŁDD, którzy dobrowolnie zgłoszą się wcześniej do organizatora. Wolontariusze pomagają dzieciom wejść na salę zajęciową, zająć miejsca, opuścić salę po zajęciach, a w trakcie samych wykładów i warsztatów sprawują opiekę nad dziećmi, pilnują porządku i dbają o bezpieczeństwo zajęć;
 • Wolontariusze zgłaszają się dobrowolnie i biorą udział tylko w zajęciach, które sami wybrali, z racji uczestniczenia w nich ich dziecka;
 • Liczba wolontariuszy na zajęciach jest ograniczona (2 osoby na każdym warsztacie i 20 osób na wykładzie);
 • Wolontariusze mogą także dokumentować przebieg zajęć, robiąc zdjęcia podczas wykładów i warsztatów. Wolontariusze przesyłają zdjęcia organizatorowi. Dzięki temu, zarówno Studenci UŁDD, jak i ich rodzice i opiekunowie którzy nie uczestniczyli w zajęciach, mogą w Galerii obejrzeć jak przebiegało spotkanie;
 • Aby zostać wolontariuszem należy przesłać na adres dzieci@uni.lodz.pl maila. W tytule należy wpisać „STRAŻ RODZICIELSKA”, natomiast w treści:  
  1. Imię i nazwisko zgłaszającego się rodzica/opiekuna
  2. Nr telefonu komórkowego
  3. Imię i nazwisko Studenta UŁDD
  4. Termin oraz nazwa zajęć, w których Wolontariusz chce uczestniczyć. Wolontariusz otrzyma od Organizatora maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Dzieje się!

Galeria

Galeria UŁdD 2017/18
 Więcej zdjęć z zajęć na flickr

Patroni honorowi

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni